“Europa pentru cetățeni”

Manoela Popescu

 

            In context pandemic, oportunitatea ca cetăţenii să-şi manifeste dorinţele în ceea ce priveşte construcţia europeană este imensă. Europa este a cetăţenilor europeni! Uniunea Europeană este construită şi se dezvoltă pentru ei şi în interesul lor. Ca atare, programul „Europa pentru cetățeni” are drept obiectiv principal de a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi și de a le permite acestora din urmă să participe pe deplin la construcția Europei. Acesta este un program comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene, care își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite. Adică o Europă bazată pe valori comune, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte bine definite precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.

Cu o sumă maximă de 1,55 miliarde de euro (641,7 milioane de EUR (deşi grupul PPE şi-ar fi dorit un buget triplu), precum și o alocare suplimentară maximă de 912 milioane de EUR), programul „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2021-2027 va intra în curând în vigoare, odată cu finalizarea ultimelor etape administrative. Cu această ocazie, își va schimba numele în Drepturi și valori. De altfel, viitorul program european „Drepturi și valori” va fuziona din 2021 cu trei programe existente în prezent. O parte a viitorului program va prelua astfel obiectivele și majoritatea acțiunilor programului actual „Drepturi, egalitate și cetățenie”. Acesta va viza finanțarea proiectelor pentru promovarea egalității și lupta împotriva tuturor formelor de discriminare (sexuală, rasială, etnică, religioasă, bazată pe vârstă sau dizabilitate). De asemenea, acest program va sprijini acțiuni de protejare și promovare a drepturilor asociate cetățeniei europene și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal (europapentrucetateni.eu).

O altă direcție intitulată „Angajamentul și participarea cetățenilor” va urma programului „Europa pentru cetățeni”. Aceasta va finanța proiecte care vizează comemorarea evenimentelor importante din istoria europeană modernă, sensibilizarea cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura și patrimoniul lor comun. Această direcţie a programului „Europa pentru cetățeni” va promova schimburilor între cetățenii din diferite țări prin sprijin pentru înfrățirea orașelor și a rețelelor, finanțând prin aceasta și proiectele care vizează îmbunătățirea participării și a contribuției cetățenilor și asociațiilor la viața democratică și civică.

Secțiunea intitulată „Daphne” va lua același nume ca și actualul program european care vizează combaterea tuturor formelor de violență. O atenție deosebită va fi acordată proiectelor de combatere a violenței bazate pe gen, indiferent dacă este în familie sau nu, precum și a violenței împotriva comunităților LGBTQI, a persoanelor cu dizabilități sau a copiilor.

În cele din urmă, se va adăuga programului „Europa pentru cetățeni” o a patra secțiune denumită „Valorile Uniunii” sub presiunea grupuli PPE din Parlamentul European. Inițial, neprevăzută de Comisia Europeană, deputații europeni au dorit prin acest mijloc să creeze un mecanism pentru organizațiile societății civile care acționează pentru a promova și proteja respectul pentru statul de drept, buna guvernare și democrație (www.eppgroup.eu).

Programul „Europa pentru cetățeni” se adresează tuturor organizațiilor care promovează integrarea europeană: autorități publice locale/regionale, federații/asociații de autorități locale, comitete de înfrățire, reţele de localităţi înfrăţite, organizații ale societății civile, instituții de învățământ și de cercetare, organizații culturale, de tineret, asociații de supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, organizații de cercetare a politicilor publice europene, think-tank-uri etc.. Aplicanții și partenerii pot proveni din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, iar dintre țările nemembre UE, Muntenegru, Republica Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Albania au semnat memorandumuri de înțelegere privind participarea lor la programul Europa pentru cetățeni, devenind astfel eligibile. Depunerea aplicaţiilor se realizează accesând pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) secțiunea Citizenship, unde sunt prezentate oportunitățile și condițiile de finanțare oferite de programul „Europa pentru cetățeni”. La secțiunea Funding (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en) se găsesc toate apelurile de propuneri deschise, iar la fiecare dintre acestea sunt cuprinse informații despre procedura de aplicație (europapentrucetateni.eu).

In vederea demarării acestui program, acordul încheiat între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene este acum în așteptare cu privire la viitoarea decizie privind bugetul alocat acestui program pentru perioada 2021-2027 (www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu).

Conform Raportului Comisiei von der Leyen: situația după un an privind starea Uniunii 2020, Comisia Europeană face mai mult decât să repare pagubele suferite de economie în context pandemic, aceasta pune bazele unei construcții mai solide pentru generația următoare, iar programul „Europa pentru cetățeni” se înscrie în direcţia acestui deziderat.

O retrospectivă asupra rezultatelor programului în 2020 relevă, în primul rând, cele patru obiective ale programului: promovarea egalităţii și drepturilor, inclusiv egalitatea de gen, lupta împotriva discriminării și drepturile copiilor; promovarea angajamentului și participării cetățenilor la viața democratică a UE și sensibilizarea istoriei europene comune; lupta împotriva violenței (în special împotriva copiilor și femeilor); protejarea și promovarea valorilor UE. Obiectivele programului fiind creșterea gradului de conștientizare a memoriei, istoriei și valorilor comune ale UE şi sprijinul pentru participarea democratică și civică a cetățenilor la nivelul UE.

Trebuie spus că prin intermediul acestui program, cetățenii au posibilitatea de a se angaja în schimburi transnaționale și acțiuni de cooperare care ajută la dezvoltarea unui sentiment de apartenență la idealurile europene comune, precum și la încurajarea procesului de integrare europeană.  Astfel, “Memoria europeană” a reprezentat o componentă importantă a programului „Europa pentru cetățeni” în 2020. Această componentă vizează istoria și valorile comune ale UE, precum și obiectivul UE, și anume: promovarea păcii, a valorilor UE și a bunăstării popoarelor sale, prin promovarea dezbaterii, reflecției și stabilirii rețelelor. Componenta “Angajament democratic și participare civică” vizează încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor europeni, permițându-le să înțeleagă mai bine procesul de elaborare a politicilor UE și creând circumstanțe favorabile pentru implicarea în societate și voluntariatul european. Aceasta a implicat trei tipuri de proiecte la nivelul anului 2020: înfrățiri de orașe, rețele de orașe și proiecte ale societății civile, care reunesc cetățeni din medii diferite, pentru a le oferi posibilitatea de a se exprima asupra politicilor UE și de a participa concret la procesele de luare a deciziilor în domenii legate de la obiectivele programului. Spre exemplu, proiectul “Europa pe scenă” este un proiect de 8 oraşe europene care îşi propune să împărtășească moșteniri culturale și să creeze legături între cetățeni europeni din medii diferite, printr-un festival multicultural. Finanţarea acestui program a fost de 9.000 de EUR (www.touteleurope.eu).

De regulă, pentru aceste două aspecte, prioritățile anuale sunt anunțate pe site-ul Agenției EACEA și listate pe site-urile statelor memebre dedicate programului. Noua generație de programe de finanțare EACEA pentru perioada 2021-2027 a fost deja convenită politic. Programele de finanțare ale EACEA pentru această perioadă sunt: Erasmus +, Europa creativă, Corpul Solidar European şi programul Cetățenie, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV). Aceste programe se vor baza pe succesul predecesorilor lor (Erasmus +, Europa creativă, Corpul european de solidaritate și “Europa pentru cetățeni”) și se așteaptă publicarea cererilor de propuneri relevante la începutul primăverii acestui an (www.touteleurope.eu).

De-a lungul anului pandemic, în diferite domenii şi sub diferite forme şi intensităţi de manifestare, s-a demonstrat că cetățenii angajați și dedicați pot “muta munții din loc”, pot crea construcţii durabile, pot schimba direcţii şi pot oferi spaţii de dezvoltare şi de atingere a potenţialului tuturor celor implicaţi. La nivel european, programul „Europa pentru cetățeni” a adus plusvaloare construcţiei europene, iar, la nivel global, Global Citizen a demonstrat deja că în mod unitar şi solidar cetăţenii pot combate virusul ucigaş. Deoarece Europa a devenit, în context pandemic, nucleul solidarităţii la nivel mondial.

Dar este nevoie de mai mult, de mai multă acţiune, de mai multă implicare şi, evident, este nevoie de mai multe finanţări. In acest mod, planurile de redresare a lumii pot fi puse în aplicare cu rezultatele mult aşteptate.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top