Asistenţă financiară pentru firmele inovatoare care doresc să acceseze oportunităţile erei digitale

Manoela Popescu

 

Se cunoaşte faptul că pandemia de COVID-19, care se manifestă în valuri şi dezvoltă diferite mutaţii, a generat o criză multidimensională ce a condus la falimentarea multor structuri economice. Cele mai afectate sunt întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), precum şi întreprinderile nou înfiinţate.  IMM-urile sunt vitale pentru dezvoltarea și reziliența lanțurilor valorice industriale europene și contribuie în mod semnificativ la funcționarea economiilor locale, regionale și naționale. Având în vedere dimensiunea și marea diversitate a sectoarelor de activitate pe care le acoperă, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, acestea sunt foarte complexe și eterogene. De aceea, IMM-urile ar trebui să se afle în centrul Pactului verde european și al strategiei digitale și să fie sprijinite în mod corespunzător de instrumente financiare adaptate și de un mediu legislativ favorabil lor, pentru a li se permite să joace un rol important în dezvoltarea economiei europene, precum și în obiectivele strategice mai ample ale Uniunii (inclusiv în obiectivele de mediu până în 2050) (ec.europa.eu). De altfel, în Rezoluția sa referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia, Parlamentul a subliniat faptul că Pactul verde european și transformarea digitală ar trebui să faciliteze strategiile de redresare și de reconstrucție post-COVID-19. In acest context, IMM-urile trebuie să fie implicate activ și sprijinite în strategia digitală a UE și în Pactul verde european pentru a-și îmbunătăți competitivitatea și a debloca potențialul lor de digitalizare, de implementare a unor soluții inovatoare și de abordare a preocupărilor de mediu și societale presante. Aceasta deoarece contribuția IMM-urilor va fi esențială pentru asigurarea succesului acestor strategii.

Importanța IMM-urilor fiind recunoscută de Comisia Europeană în Comunicarea „O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și digitală” publicată la 10 martie 2020, doar cu o zi mai devreme ca Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să emită avertizarea privind pandemia de COVID-19 (11 martie 2020), care a avut un impact considerabil asupra mediului economic, social și politic în care își desfășoară activitatea IMM-urile și a făcut necesară o revizuire a strategiei. Aceasta deoarece numeroase condiții economice, sociale și politice au suferit modificări odată cu manifestarea pandemiei de COVID-19. Strategia prezentată de Comisie în luna martie 2020 propunea soluții pentru a aborda provocările structurale de natură economică, socială și ecologică cu care se confruntau IMM-urile înainte de criza de COVID-19, precum și provocările viitoare, legate de tranziția verde și de cea digitală.

Cum competitivitatea europeană a rămas în urma competitivității celorlalte economii dezvoltate, amenințând potențialul Europei de a genera bogăție și prosperitate, rolul IMM-urile din Uniune este să asigure această competitivitate. Problema este că, în mod tradițional, principala sursă de finanțare externă pentru IMM-urile din Uniune sunt împrumuturile bancare, care reprezintă peste trei sferturi din finanțarea IMM-urilor. Ceea ce face ca IMM-urile să fie deosebit de vulnerabile la reducerile creditării bancare, fiind clar că IMM-urile nu dispun de instrumentele necesare pentru a face față unei crize prelungite cum este această criză pandemică, iar măsurile naționale nu ar trebui să afecteze în mod negativ piața internă a UE. De asemenea, IMM-urile au nevoie de resurse financiare pentru a face față tranziției digitale, deoarece aceasta le oferă oportunitatea creșterii competitivității lor.

IMM-urile sunt și au fost întotdeauna o prioritate cheie pentru grupul PPE, care subliniază că, fără îndoială, întreprinderile au nevoie de asistență financiară dacă doresc să treacă în mod proactiv în era digitală. Însă, în primul rând, motivul pentru care grupul PPE solicită în mod special finanțare publică și privată pentru a sprijini tranziția digitală a întreprinderilor, precum și pentru a integra tehnologiile și abilitățile digitale este asigurarea faptului că întreprinderile au posibilitatea de a înțelege valoarea și perspectivele datelor pe care le dețin. Eva Maydell, purtătorul de cuvânt al grupului PPE pentru Strategia europeană pentru date afirmând că datele reprezintă o resursă esențială pentru creșterea economică, competitivitate, inovare, crearea de locuri de muncă și progresul societății, în general. Principiul grupului PPE fiind acela că start-up-urile, micro-companiile și IMM-urile trebuie ajutate să acceseze oportunitățile care decurg din economia datelor. Cum partajarea datelor reprezintă fundamentul unei economii prospere, este nevoie clară de crearea unei piețe unice pentru date care să stimuleze competitivitatea globală a Europei și să sporească suveranitatea datelor.

Evident, partajarea datelor industriale și a datelor personale trebuie să fie susținută de o infrastructură sigură și securizată, deoarece este importantă prevenirea oricărui risc de acces neautorizat la spațiile de date europene comune. De aceea, grupul PPE consideră necesară crearea de instrumente pentru a contracara eventualele abateri, iar cooperarea cu Agenția UE pentru securitate cibernetică și cu Centrul de competență în domeniul securității cibernetice al UE este, de asemenea, importantă dacă se dorește ca economia europeană de date să fie de încredere și prosperă. Mai mult decât atât, grupul PPE sprijină consolidarea interoperabilității, măsurile de prevenire a distorsiunii pe piețe, neutralitatea tehnologică, lărgirea accesului la piața globală de date și, în cele din urmă, susține fluxurile de date globale mai mari (www.eppgroup.eu).

De asemenea, grupul PPE cere cu insistență numirea de către Comisia Europeană a unui reprezentant al IMM-urilor la nivel european, precum și crearea unui contact unic și central pentru IMM-uri din cadrul Comisiei Europene, pentru a oferi asistență structurată și sistemică acestor actori socio-economici. În cele din urmă, la 10 martie 2020, Comisia a anunțat numirea unui trimis pentru IMM-uri în comunicarea sa intitulată „O strategie a IMM-urilor pentru o Europă durabilă și digitală”, însă, cu toate acestea, la aproape un an distanță, reprezentantul pentru IMM-uri nu a fost încă numit. De aceea, la 1 decembrie 2020, Henna Virkkunen și Jens Gieseke, copreședinții PPE ai Grupului IMM-urilor au trimis o întrebare parlamentară scrisă cu privire la acest subiect, dar care nu a primit încă răspuns. Îngrijorător pentru grupul PPE este faptul că marea majoritate a întreprinderilor mici din întreaga Europă sunt în prezent pe punctul de a se prăbuși și Comisia nu are timp să numească o persoană care să se concentreze în mod specific asupra nevoilor lor (www.eppgroup.eu).

Cert este că pandemia de COVID-19 ne oferă multe lecții în aceste vremuri dificile și incerte, de haos și nesiguranță. Una dintre lecțiile învățate în aceste vremuri pandemice este faptul că ceea ce a salvat locuri de muncă, structuri și chiar vieți este tehnologia. De aceea, grupul PPE s-a angajat să susțină tehnologia, contribuind la obținerea unui acord cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) între Parlamentul European și Consiliul de Miniștri.

Dar ce este EIT ? Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este parte integrantă a programului Orizont Europa, viitorul program-cadru al UE pentru cercetare și inovare. EIT ajută întreprinderile, instituțiile de învățământ și organismele de cercetare să conlucreze pentru a crea un mediu favorabil inovării și spiritului antreprenorial în Europa. Bugetul EIT pentru perioada 2021-2027 (astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind programul Orizont Europa) se ridică la 2,96 miliarde EUR (ec.europa.eu). Mai mult decât atât, EIT consolidează capacitatea Europei de a inova, de a intra în competiție cu parteneri străini și de a crea locuri de muncă și bunăstare. Reunind cei trei actori-cheie în domeniul inovării: întreprinderile, educația și cercetarea, EIT formează parteneriate multinaționale dinamice, cunoscute sub denumirea de comunități ale cunoașterii și inovării (CCI). Aceste comunități dezvoltă produse și servicii inovatoare, lansează întreprinderi noi și, totodată, formează o nouă generație de antreprenori. Conlucrând îndeaproape în cadrul acestor parteneriate, întreprinderile, universitățile și centrele de cercetare propun soluții mai eficiente și mai inovatoare pentru Europa (eit.europa.eu).

Acordul obținut de grupul PPE cu privire la EIT constă în realizarea unui EIT durabil, mai echilibrat și simplificat (la nivel administrativ, financiar și structural), precum și într-un echilibru mai bun în ceea ce privește diversitatea geografică, reprezentarea de gen în cadrul EIT și în cadrul triunghiului cunoașterii – educație, cercetare și inovare (www.eppgroup.eu).

De asemenea, acest acord aduce durabilitate financiară EIT-ului și tuturor comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI). Aceasta deoarece EIT funcționează în principal prin CCI-uri, care sunt parteneriate europene la scară largă între învățământul superior și formarea profesională, organizațiile și instituțiile de afaceri și de cercetare. Potrivit grupului PPE, EIT va avea o conexiune mai bună cu regiunile și un buget obligatoriu pentru schema regională de inovare.

O mare atenție este acordată participării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul parteneriatelor europene. Potrivit grupului PPE, sunt preconizate două noi CCI-uri: una începând cu 2022 în sectoarele culturale și creative, iar cealaltă, începând cu 2026, în sectorul apei, în sectorul marin și maritim și în domeniul ecosistemelor în 2026, ținând seama de procesul de planificare strategică al programului Orizont Europa. În prezent, existând opt CCI-uri, care operează în următoarele domenii: schimbări climatice, transformare digitală, energie, alimente, sănătate, materii prime, mobilitate urbană și producție cu valoare adăugată.

Acordul la care reprezentanții președinției portugheze a Consiliului au ajuns cu negociatorii Parlamentului European referitor la modificările aduse Regulamentului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) include şi o decizie privind viitoarea Agendă strategică de inovare (ASI) a EIT.

Agenda strategică de inovare (ASI) completează cadrul legislativ pentru funcționarea EIT pentru perioada 2021-2027. Aceasta stabilind domeniile prioritare și strategia EIT pentru perioada 2021-2027, prin definirea obiectivelor EIT, a principalelor sale acțiuni, a modului de operare, a rezultatelor preconizate și a resurselor necesare. De asemenea, ASI asigură coerența EIT cu Orizont Europa, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare pe perioada 2021-2027, favorizând totodată sinergiile cu alte programe ale UE (www.consilium.europa.eu).

Principalele modificări aduse regulamentului existent privind EIT vizează viabilitatea financiară și deschiderea comunităților de cunoaștere și inovare (CCI), principii mai solide de monitorizare și evaluare, precum și rolul statelor membre în guvernanța EIT.

Cu alte cuvinte, în vederea sporirii capacității CCI de a atrage alte investiții și de a-și finanța activitățile independent de contribuțiile din partea EIT, s-a avut în vedere instituirea unui mecanism bazat pe rezultate pentru acordarea de contribuții financiare către CCI-uri. Aplicarea acestor dispoziții va fi susținută de principii mai solide de monitorizare și evaluare. Astfel că o continuare a activității CCI-urilor existente se va face sub rezerva unei evaluări cuprinzătoare, care ar trebui să includă monitorizarea progreselor către viabilitatea financiară, precum și deschiderea către noi membri. Deciziile strategice, cum ar fi spre exemplu, prelungirea acordurilor de parteneriat cu CCI-urile, vor fi luate prin consultarea unui grup de reprezentanți ai statelor membre (www.consilium.europa.eu).

In ceea ce privește elementele principale ale Agendei strategice de inovare convenite, acestea vizează faptul că se impune deschiderea și transparența comunităților de cunoaștere și inovare. De asemenea, acestea trebuie să devină mai incluzive și să fie finanțate pe un model simplificat de finanțare bazat pe performanțe. Alte elemente ale Agendei strategice de inovare convenite prin acord sunt: clarificarea domeniului de aplicare al noului proiect-pilot care va sprijini dezvoltarea capacității antreprenoriale și de inovare în instituțiile de învățământ superior; definirea criteriilor de eligibilitate și a bugetului pentru activitățile din cadrul Mecanismului regional de inovare (MRI) (care vizează extinderea activităților regionale ale EIT la țările cu performanțe modeste și moderate în materie de inovare); introducerea unui sistem de monitorizare și evaluare continuă a CCI-urilor (inclusiv o monitorizare mai atentă a deschiderii acestora); clarificarea relației EIT cu CCI-urile după încetarea acordului-cadru de parteneriat (www.consilium.europa.eu).

Se știe că, de la înființarea sa în 2008, EIT a jucat un rol cheie în alimentarea ecosistemelor de inovare. A ajutat la formarea a mii de cercetători, la înființarea de noi afaceri și la coordonarea și facilitarea transferului de tehnologie între universități, instituții de cercetare și sectorul privat. Însă, pandemia de COVID-19 a adus noi urgențe în toate domeniile și pentru toate structurile și entitățile, iar EIT este esențial în abordarea barierelor cheie pentru inovare în UE. De aceea, acest acord ar trebui să se bazeze pe succesele de până acum, adaptându-se la noul context, ajutând Europa să devină suverană din punct de vedere tehnologic. In virtutea acestui deziderat, Consiliul European pentru Inovare (EIC) și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) au semnat, pe data de 8 ianuarie 2021, un Memorandum de înțelegere pentru a-și consolida cooperarea în vederea sprijinirii celor mai buni antreprenori din Europa, în cadrul unui eveniment online la nivel înalt. Acest acord sprijină de asemenea IMM-urile și întreprinderile inovatoare, inovatorii, precum și instituțiile de învățământ superior și organizațiile de cercetare, pentru a primi servicii de calitate și a implementa și extinde inovațiile mai rapid, permițând un impact mai mare al acestora în toate domeniile vieții socio-economice.

Grupul PPE salutând acest acord, își manifestă permanent sprijinul pentru miile de întreprinderi inovatoare și IMM-uri, care vor contribui, prin competitivitatea lor, la dezvoltarea unei Uniunii prospere în care nici o entitate, fie ea fizică sau juridică, nu este lăsată în urmă.

 

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top